د لاسرسي ځای

تازه خبر

راډیو

اي یو ټېل سیټ هاټ برډ ۱۳بي

پوښښ اروپا، شمالي افریقا، منځنی ختیځ

مداري موقعیت: ۱۳ درجې ختیځ

سمت: عمودي

فرېکوېنسي ۱۲.۲۲۶ ګېګاهرټڅ

اېف اي سي: ۳/۴

نوی سېمبول رېټ: ۲۷.۵ اېم اېس في سیکنډ

ویډیو او پي سي ار پي ای ډي: اېچ بي ۱- ۸:۴۲۶۰

اېچ بي۹-۲۸: ۴۳۶۰

ډېټارېټ: ۱۹۲ کېلوبایټس في سیکنډ

بڼه: اېمپي اي جي۲

د جدول وخت (نړیوال وخت)

دچاینل نوم

۴۳۳۲ اډیوپیډ
RIGHT دږغ اوټ پوټ

ساینټېفېک اټلانټا

۲۶۵ موجودچاینل
۲, RIGHT دږغ اوټ پوټ

دچاینل نوم

۱۳۲۰ اډیوپیډ
L+R دږغ اوټ پوټ

ساینټېفېک اټلانټا

۲۱۰ موجودچاینل
۱, L+R دږغ اوټ پوټ

دچاینل نوم

۴۳۳۲ اډیوپیډ
RIGHT دږغ اوټ پوټ

ساینټېفېک اټلانټا

۲۶۵ موجودچاینل
۲, RIGHT دږغ اوټ پوټ

دچاینل نوم

۱۳۲۰ اډیوپیډ
L+R دږغ اوټ پوټ

ساینټېفېک اټلانټا

۲۱۰ موجودچاینل
۱, L+R دږغ اوټ پوټ

دچاینل نوم

۴۳۳۲ اډیوپیډ
RIGHT دږغ اوټ پوټ

ساینټېفېک اټلانټا

۲۶۵ موجودچاینل
۲, RIGHT دږغ اوټ پوټ

دچاینل نوم

۱۳۲۰ اډیوپیډ
L+R دږغ اوټ پوټ

ساینټېفېک اټلانټا

۲۱۰ موجودچاینل
۱, L+R دږغ اوټ پوټ

دچاینل نوم

۴۳۳۲ اډیوپیډ
RIGHT دږغ اوټ پوټ

ساینټېفېک اټلانټا

۲۶۵ موجودچاینل
۲, RIGHT دږغ اوټ پوټ

دچاینل نوم

۱۳۲۰ اډیوپیډ
L+R دږغ اوټ پوټ

ساینټېفېک اټلانټا

۲۱۰ موجودچاینل
۱, L+R دږغ اوټ پوټ

دچاینل نوم

۴۳۳۲ اډیوپیډ
RIGHT دږغ اوټ پوټ

ساینټېفېک اټلانټا

۲۶۵ موجودچاینل
۲, RIGHT دږغ اوټ پوټ

دچاینل نوم

۱۳۲۰ اډیوپیډ
L+R دږغ اوټ پوټ

ساینټېفېک اټلانټا

۲۱۰ موجودچاینل
۱, L+R دږغ اوټ پوټ
XS
SM
MD
LG